SPORT DAY 2024

Có sức khỏe là có tất cả!
Thông điệp của ngày hội Sport day luôn là vậy, khỏe để lớn nhanh, khỏe để học tốt, khỏe để trở thành một học sinh phát triển toàn diện. Ngày hôm nay, chúng mình đã chứng minh cho bố mẹ thấy chúng mình khỏe như thế nào, không trò chơi nào làm khó được chúng mình và không thử thách nào không thể vượt qua. Ngày hôm nay, tất cả chúng mình đều là những nhà vô địch!
__________________________________
If you are healthy, you will have everything!
Sports day’s message is to be healthy to grow fast, to be healthy to study well, to be healthy to become a comprehensively developed students.
Today, It’s proved that how strong We- Thang Long Academy students are, nothing can beat us, no challenge cannot be overcome. We are the champions!